Nawigacja – Mapa strony

Strona głównaTeksty DrugieWskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów

Uprzejmie prosimy, aby teksty nadsyłane do redakcji „Tekstów Drugich” przygotowywane były według poniższych reguł. Wskazówki dostępne są także w wersji do pobrania.

Format tekstu

 • Artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5);

 • Długość recenzji nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron);

 • Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony w formacie przyjętym przez redakcję (zob. przykłady poniżej lub bieżące numery pisma);

 • Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;

 • Format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;

 • W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, np. Nycz_Afektywne_manifesty.doc;

 • Format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach).

Dodatkowe informacje

Na pierwszej stronie należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko autora/autorów;

 • Dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon);

 • Krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje, kontakt: adres e-mail, (do 400 znaków ze spacjami). Na dole strony umieściliśmy przykładowe biogramy.

 • Streszczenie artykułu w języku polskim (do 100 słów). Streszczenie powinno być utrzymane w formie bezosobowej i zawierać: ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy;

 • Streszczenie recenzji powinno zawierać wyłącznie adres bibliograficzny recenzowanej książki według wzoru:
  Recenzja:  Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.

 • Słowa kluczowe artykułu (ok. 5 słów kluczowych dowolnie dobranych przez autora/kę).

 • Bibliografię dzieł cytowanych zapisaną zgodnie z formatem przypisów.

 • Opcjonalnie:
  ⸰ Informacja o finansowaniu pracy z grantu;
  ⸰ Tytuł i streszczenie w języku angielskim;
  ⸰ Nota copyright (jeżeli artykuł jest przekładem z języka obcego).

Streszczenia

Streszczenie powinno zawierać:

 • tezę artykułu,

 • opis metodologii badań,

 • najważniejsze informacje zawarte w tekście,

 • słowa kluczowe i frazy, które pozwolą szybko zidentyfikować zawartość i główne zagadnienia artykułu,

 • informacje pozwalające usytuować artykuł w kontekście innych badań,

 • w streszczeniu  należy operować krótkimi zdaniami, które w sposób precyzyjny i konkretny definiują problem zawarty w artykule.

Nie należy:

 • przekraczać objętości 100 słów,

 • używać wielosłownych sformułowań i określeń abstrakcyjnych,

 • odnosić się szczegółowo do innych badań,

 • podawać informacji niezawartych w artykule,

 • podawać definicji.

Główną funkcją streszczenia jest informowanie czytelnika o najważniejszym wkładzie artykułu do stanu badań. Streszczenia po polsku pozwalają czytelnikom zdecydować, czy warto przeczytać cały artykuł. W wersji angielskiej streszczenie umożliwiają decyzję, czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Wiele baz danych internetowych w Polsce i zagranicą używa streszczeń do indeksowania artykułów, dlatego streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe i frazy pozwalające na łatwe wyszukiwanie.

Nadsyłanie

 • Artykuły wraz z wymaganymi informacjami prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Redakcja[at]TekstyDrugie.pl.

 • Teksty niesformatowane według powyższych wymagań (czcionka, przypisy) lub niezawierające wszystkich dodatkowych informacji nie będą przyjmowane.

 • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

 • Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załączyć w osobnych plikach w możliwie najlepszej jakości. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do opublikowania tekstu bez nadesłanych materiałów graficznych.

Format przypisów

Informacje ogólne

 • brak przecinka po nazwisku a przed tytułem książki;

 • tytuły anglojęzyczne: wielką literą tylko pierwsze słowo tytułu i słowa, które powinny być zapisane dużą literą ze względów ortograficznych;

 • między cyframi określającymi zakres stron stosujemy dywiz (np. strony 9-12), a w przypadku dwuczłonowych nazw określających miejsce wydania książki – półpauzę (np. Londyn–Oxford);

 • należy podawać nazwę wydawnictwa.

Książki

Z. Najder Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 2, Alfa, Warszawa 1980, s. 143.

G. Himmelfarb Jeden naród dwie kultury, przeł. P. Bogucki, wstęp P. Skurowski, WAiP, Warszawa 2007.

J. Conrad Listy, oprac. Z. Najder, przeł. H. Carroll-Najder, PIW, Warszawa 1968, s. 223.

E. Faye Heidegger. The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935, transl. M.B. Smith, foreword T. Rockmore, Yale University Press, New Haven, Conn.-London 2009, s. 116-117.

Artykuł w tomie zbiorowym

E. Domańska Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.

Artykuł w czasopiśmie

C. Cavanagh Postkolonialna polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 63.

E. Thompson Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny, „Dziennik” 31.03.2007.

Źródła internetowe (w nawiasie kwadratowym data dostępu)

U. Pawlicka Trailery literackie – o reklamie literatury pisanej «żywą kamerą»,  „Niedoczytania” 2010, http://niedoczytania.pl/trailery-literackie-o-reklamie-literatury-pisanej-zywa-kamera (10.05.2011).

J. Klejnocki Nobel 2040 dla Polski, „Raptularz końca czasów”, 25.11.2011, http://klejnocki.wydawnictwoliterackie.pl/wpis/150/, (7.12.2011).

Kolejny cytat z przywoływanego wcześniej tekstu

C. Cavanagh Postkolonialna polska, s. 63.

Przykładowe biogramy

Ryszard Nycz, prof. dr hab., kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, pracownik IBL PAN. Redaktor naczelny Tekstów Drugich. Członek korespondent PAN i PAU, KNoL PAN i KNoK PAN. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Nowa Humanistyka”. Ostatnio opublikował: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura (2012). Kontakt: Ryszard.Nycz[at]uj.edu.pl.

Anna Nasiłowska, prof. dr hab., pracownik IBL PAN, członkini Zespołu Literatura i Gender IBL PAN. Zastępca redaktora naczelnego Tekstów Drugich.  Ostatnio opublikowała biografię Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2010), wybór pism Stefanii Zahorskiej (2010) oraz reportaż historyczny Wolny agent Umeda i druga Japonia (2013). Współredaktorka Encyklopedii gender (2014). Kontakt: Anna.Nas[at]wp.pl.

Maciej Maryl, dr, adiunkt, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Koordynator redakcji Tekstów Drugich. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym oraz związkami technologii z kulturą. WWW: maryl.org. Kontakt: Maciej.Maryl[at]ibl.waw.pl.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search